นางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้ผู้ที่ใช้บริการส่งพัสดุที่มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย ก่อนส่งพัสดุ หากผู้ใช้บริการไม่เตรียมหลักฐานประจำตัวมาแสดง จะระงับการรับฝากจนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้า หรือ พัสดุภัณฑ์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานประจำตัวของผู้ฝากส่ง หรือ ผู้ฝากส่งแทน

a