28 พ.ค.58 สังคมออนไลน์เมืองตรังมีการโพสต์หนังสือประกาศของนายสุธรรม โตทับเที่ยง พี่ชาย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ผู้บริหารบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ความว่า ด้วยข้าพเจ้า นายสุธรรม โตทับเที่ยง เจ้าของนามสกุล “โตทับเที่ยง” และพี่น้องลูกหลานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้นามสกุล โตทับเที่ยง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องผู้ร่วมใช้นามสกุล มีความสุขความเจริญมาจนมีลูกหลาน 3 ช่วงอายุคนมาแล้ว จวบจนประมาณปี 2556 นายสุรินทร์ กับพวกได้กระทำการอันเป็นปรปักษ์กับการที่พี่น้องผู้เกิดร่วมท้องร่วมใช้นามสกุล โตทับเที่ยง ทำให้พี่น้องเดือดร้อน ถูกดูถูกเกลียดชังจากผู้ที่ได้รู้เห็น ปัญหาที่ นายสุรินทร์ กับพวกได้ก่อให้เกิดขึ้น ความรักและความปรองดองในหมู่พี่น้องต้องถูกทำลายมากมาย

ด้วยเหตุและผลดังได้แถลงมาแล้ว ข้าพเจ้าและเครือญาตทุกคน จึงมีมติ ห้ามมิให้ “นายสุริทร์” และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ใช้ นามสกุล โตทับเที่ยง นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการตัดสิทธิเพื่อเพิกถอนการใช้นามสกุล โตทับเที่ยง ของนายสุรินทร์ และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ต่อไป

ลงชื่อ นายสุธรรม โตทับเที่ยง
ประกาศเมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ต่อมาที่ ทนายความนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ออกหนังสือชี้แจง สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ 159/4 ชั้น 1อาคารคอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 8866470-1 ออกหนังสือของสำนักงานทนายความสำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ ที่ 0044/2558 วันที่ 28พฤษภาคม 2558 เรื่อง การใช้สิทธิไม่สุจริต กรณีขอให้เปลี่ยนนามสกุล เรียน คุณสุธรรม โตทับเที่ยง อ้างถึง หนังสือของคุณสุธรรม โตทับเที่ยง ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องขอให้เปลี่ยนนามสกุล

หนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ท่านได้มีหนังสือถึง คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ระบุว่า คุณสุรินทร์ฯ ได้ทำการเป็นปรปักษ์กับท่านและพี่น้องร่วมใช้นามสกุล “โตทับเที่ยง” ท่านและพี่น้องร่วมสายโลหิตจึงได้มีมติร่วมกันว่า ไม่ประสงค์ให้คุณสุรินทร์ และครอบครัวสายตรงใช้นามสกุล โตทับเที่ยง อีกต่อไป โดยขอให้เปลี่ยนการใช้นามสกุลโตทับเที่ยง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือของท่านที่อ้างถึงนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบอำนาจจาก คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ขอเรียนให้ทราบว่า คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ขอปฎิเสธข้อกล่าวอ้างตามหนังสือของท่านที่ระบุว่า คุณสุรินทร์ กระทำการเป็นปรปักษ์กับท่าน และพี่น้องร่วมใช้นามสกุล ทั้งนี้ คุณสุรินทร์ ขอเรียนยืนยันมายังท่านและพี่น้องร่วมใช้นามสกุลทุกคนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณสุรินทร์ ได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องธุรกิจที่ครอบครัวโตทับเที่ยงมีส่วนเกี่ยวข้อง กับทั้งให้เกียรติ และเคารพรัก พี่น้องร่วมสายโลหิต ทุกคนมาโดยตลอด ดังนั้น คุณสุรินท์ จึงไม่อาจยอมรับต่อข้อร้องเรียนของท่าน

อนึ่ง คุณสุรินทร์ ทราบมาว่า ได้มีการจดหมายฉบับที่อ้างถึงเผยแพร่ต่อพนักงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นการเผยแพร่โดยใช้เอกสาร และเป็น การนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ในประการที่ทำให้คุณสุรินทร์ และครอบครัวเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง คุณสุรินทร์ จึงขอให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องยุติการดำเนินการในทันที มิฉะนั้น ข้าพเจ้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนิคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง และอาญากับท่านและผู้เกี่ยวข้องต่อไป